EXTRA föreningsstämma

2014-04-04 Ken Möten

nlfiberlogo2
Medlemmarna i Näsinge Lommeland fiber Ekonomisk förening kallas till:

EXTRA föreningsstämma

I Mellegårdens skola lördagen 5 april kl.15:00

För beslut i följande ärenden:

 • Ja eller nej till att starta projektet Näsinge Lommeland fiber
 • Fastställande av villkoren i Anslutningsavtalet
 • Fastställande av villkoren i Markägaravtalet

Föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Information om projektet inför stämmans beslut
 8. Godkännande av finansieringsplan
 9. Godkännande av tidsplan
 10. Fastställande av villkoren i Anslutningsavtalet
 11. Fastställande av villkoren i Markägaravtalet
 12. Beslut om projektet Näsinge Lommeland fiber ska genomföras
 13. Övriga ärenden som har väcks vid stämman
 14. Mötets avslutande

Välkommen

Styrelsen

Comments are currently closed.